Bir İşyeri Açmak İçin Yapılacak Başvurular

E-mail Print PDF

Meslekdaşlarımızdan ve piyasadan gelen yoğun talepler ve kurs öğrencilerimize faydalı olmak üzere bir iş yeri açılması için yapılması gerekenler aşağıda bildirimiştir

Bir Emlak ofisi veya herhangi bir iş yeri açmak için

Vergi dairesi -- Bağkur – Belediye – Ticaret odaları veya Esnaf odaları – Muhasebeci –TSE 11816 ilişkilerinin tümünü yerine getirmeniz gerekir.

 

VERGİ DAİRESİ İÇİN:

Gerçek Usulde – Şahıslar İşyeri açaçakları zaman :

"İşe başlamayı bildirme formu alınacaktır:

Vergi Usul Kanunu 153. maddesi işe başlamayı bildirecekleri sıralamıştır. Buna göre:

İş yerinin olduğu yerdeki Vergi dairesine müracaat ederken Gerçek Usulde mükellefiyet tesisinde işe başlama doldurulması gerekmektedir.


Vergi Dairelerinden alınan bu form;


a) Gerçek kişilerde mükellef (büroyu açacak kişi )tarafından imzalanır.


b) Muhasebeciler aracılığıyla düzenlenmesi halinde, bildirim bu kişiler tarafından imzalanır.


İşe başlama bildirimi ekinde;


1- Noter onaylı imza sirküleri


2- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,


Mükellefin vergi dairesine bizzat başvurması halinde nüfus cüzdanının fotokopisi müdür yardımcısı, şef veya görevlendirilecek bir memur tarafından aslı ile karşılaştırılarak "Aslının Aynıdır" şeklinde tasdik edilir.


3- İkametgah ilmühaberi muhtarlıktan


4-Kira kontratı veya tapu fotokopisi


Kendinize ait biş işyeriniz var ve burada iş yeri açaçak iseniz Tapu fotokopisi veya başkasına ait bir iş yerini kiralayarak iş yeri açaçak iseniz KİRA KONTRATININ FOTOKOPİSİ olmalıdır.


5- Belgeler  tamamlandıktan  sonra  yoklama memuru verilen bilgileri  denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra  vergi levhası alınır.


6- Fatura ve irsaliye bastırılır


BELEDİYE İÇİN:


İŞYERİ AÇILIŞ RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER


 

Belediye Başkanlığına dilekçe

Yarım kapaklı telli dosya


2 Adet vesikalık fotoğraf


Ticaret sicil kaydı fotokopisi


Vergi levhası fotokopisi


Nüfus cüzdanı fotokopisi


 

BAĞKUR İÇİN:

Bağ-Kur'lu olmayı gerektiren faaliyetle birlikte başlar. Bağ-Kur'a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak BAĞ-KUR GİRİŞ BİLDİRGESİNİN ilgili kuruluşlara onaylattırılması(vergi daireleri, vergiden muafiyet halinde oda ve sicil memurluklarından) ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.


TİCARET ODASINA KAYIT İÇİN:


 


TACİRLERİN ODAYA KAYIT OLMA MÜKELLEFİYETİ :


A-Tescil ve İlan :


T.T.K.'nun 42.ve Ticaret Sicili Tüzüğünün 13.maddesi gereği ;


Her tacir,ticari işletmenin açıldığı günden itibaren on beş gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret ünvanını,işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeye mecburdur.


Her tacir kullanacağı ticaret ünvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere tasdik ettirdikten sonra sicil memuruna tevdi etmeye mecburdur.Tacir hükmi şahıs ise ünvanla birlikte onun namına imzaya salahiyetli kimselerin imzaları da notere tasdik ettirilerek sicil memuruna verilir.


Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunur.


Ticaret Odasına Kayıt :5174 sayılı kanunun :


Ticaret siciline kayıtlı tacir ve bu Kanuna göre sanayici sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişilerle şubeleri ve fabrikaları,bulundukları yerin bu Kanun gereğince mensup olacakları odalarına veya ajanlıklarına kaydolunmaya mecburdurlar.


Sermayesinin tamamı Devlete ve özel idarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait olan iktisadi müesseselerle bunların şubeleri,özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup,Devletin ve özel idarelerin veya belediyenin iştiraki bulunan tüzel kişiliğe haiz müesseseler veya bunların şubeleri ve fabrikaları bulundukları yerlerin odalarına kaydolunmaya mecburdurlar.TİCARET ODASINA KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR :


 


Ticaret Siciline Tescil İçin Gerekli Evraklar :


Hakiki Şahıslar :


İki Adet İmza Beyannamesi


Vergi Levhası Fotokopisi


Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi


Tutulan Ticari Defterin Noter Tasdik Kısmın Fotokopisi


İkametgah İlmi Haberi (Resimli Muhtardan ve Noterden)


Nüfus Kağıdı Örneği (Resimli Muhtardan ve Noterden )


Taahhütname ( Oda Tarafından Verilen)


Odadan Verilen Matbu Dilekçe


 


TÜRK STANDLARLAR ENSTİTÜSÜ TSE 11816 YÖNÜNDEN :


Emlak müşavirliği kursu sertifika programına katılma ve sınav ile ilgili kurallar


Emlak müşaviri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Halk Eğitimi Merkezleri, Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamındaki kurslar ile meslek kuruluşları ve ilgili odaları tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’nın denetimi, gözetimi ve iş birliğinde düzenlenmiş kursları başarı ile tamamlamalıdır. Kursların ücretli ya da ücretsiz düzenlenebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’nın yetkili birimlerinden gerekli izin ve / veya belgeler alınmış olmalıdır.


Emlak müşavirliği faaliyetinin tüzel kişilik tarafından yürütülmesi halinde; şirket adına imza atma yetkisine sahip bulunan kişilerin emlak müşavirliği kursuna katılmaları ve sertifika almış olmaları gereklidir.


Yüksek Öğretim Kurumları’nın emlak müşavirliği veya dengi bölümlerinden mezun olmuş müşavirlerden bu kursa devam ederek belge almış olma şartı aranmaz.


Söz konusu kurum ve kuruluşlar bu kurs programlarına ilişkin eğitim programlarını düzenlemeye, bu konuda üniversiteler ile işbirliği yapmaya yetkilidir. Kurs programına katılanlar kursu düzenleyen kurum ve kuruluşlar ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğiyle koordine edilen ve mevzuatına uygun olarak yapılan sınavlara başvurabilirler. Bu sınavlarda başarılı olanlar emlak müşavirliği kursu sertifikasını almaya ve bu amaçla yapacakları ticari faaliyetlerine bağlı olarak kullanmaya hak kazanırlar


 


Emlak komisyoncusu bürosunda; aşağıdaki araç ve gereçler bulunmalıdır.

-Bilgisayar + yazıcı + modem

-Telefon ,Faks

-Şerit metre ,Pusula,Fotoğraf makinesı,El feneri

-Televizyon (tercihen) Video (tercihen) Kamera (tercihen)


 


Aracılık ve danışmanlık hizmeti kapsamında;- Satış -Pazarlama

-İpotek -Kat irtifakı -Kat mülkiyeti kurma, ifraz ve tevhit

-Trampa -Cins değişikliği -Hibe (bağışlama)

-Taksim (paylaşım) -Tashih (düzeltme) -Aplikasyon

-Harita ve belediyelerden bölge imar planı çıkarma

-Kadastro müdürlüklerinden röperli kroki ve çap belgesi alma

-Vergi muafiyeti belgesini alma

-Veraset vergi dairelerinden ilişik kesme veya temiz kağıdı alma

-Emlak beyannamesi düzenleme

-Noterden satış vaadi sözleşmesi yapma

-Kira akid sözleşmesi yapma İş ve işlemleri yapılabilmelidir.


 


Emlâk komisyonculuğu hizmetleri, ilgili Ticaret Odası veya Sanayi veya Ticaret Odası veya Esnaf Sanatkarlar Odası bünyesinde kurulan Emlâk Meslek Odalarınca belirlenmiş ücret tarifesine veya teamül ücrete göre verilmeli ve komisyon ücretlerinin yüzdeleri ile yer gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir ücret talebinde bulunamayacağına dair bilgilerin yer aldığı fiyat tarifesi müşterilerin görebileceği bir yere asılmalıdır.


 


Emlak komisyonculuğu bürosunda;


- Matbu alıcı ve satıcı yetki sözleşmesi ve kira kontratı,


- Matbu tellaliye, pay akçesi, yer gösterme ve komisyon paylaşım sözleşmesi,


- Ekspertiz formu ile


- Senet ve damga pulu,- Hukuk, vergi, kadastro, muhasebe, pazarlama, tapu vb. mevzuatı içeren kitaplar, basılı evrak, belge ve dokümanları bulunmalıdır.

ESNAF VE SANATKARLAR SİCİLİNE KAYITTA İSTENEN BELGELER

Vergi levhası fotokopisi

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-İkametgah belgesi (resimli)

-3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkarlardan ustalık belgesi veya satış elemanlığı belgesinin bir örneği.

-Araç sahibi esnaflardan araç ruhsatlarının bir fotokopisi

-Sicil ilan bedeli dekont örneği

-Sicil harç bedeli dekont örneği