Tüzük

E-mail Print PDF

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “AVRASYA GARİMENKUL DANIŞMANLARI EMLAK MÜŞAVİRLERİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ”  dir.
Derneğin merkezi İSTANBUL’ dadır.
Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-  T:C, Anayasası ve kanunları çerçevesinde, gayrimenkul danışmanları,  emlak müşavirleri, gayrimenkul hizmetleri yapan iş adamlarımızın, Emlakçılık faaliyetlerinin etkinleştirilmesi  ve geliştirilmeisni sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek emlak sektörunde ağitime ve etiğe önem veren, sadece şahsı ve bugünü için değil meslektaşları ve sektörünün geleceği için de çaba gösteren, vizyonu geniş, misyon üstlenmiş işletme sahibi ve çalışanlardan oluşan vatandaşlarımıza hizmet amacı işe kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
 2. Kurs, seminer, konferans, ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokumantasyon merkezi oluşturmak, çalıştırmaları duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemesi temin etmek,
 5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek
 6. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 7. Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel  tesisler kurmak ve bunları teftiş etmek,
 8. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmasını sağlamak,
 9. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek,
 10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, fedarasyon kurmak veya kurlu bir fedarasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 11. Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlara proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 12. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçları derneklerden, işçi veya iş veren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,
 13. Amacın gerçekleştirilmesi için  gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümlerini saklı kalmaz üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konulara ortak projeler yürütmek,
 14. Dernek üyelerin yiyecek, giyecek, gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 15. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilciler açmak,
 16. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
 17. Emlakçılık sektörünün global boyutta belirgin ve kalıcı bir yer edinmesine yönelik faaliyetlerde bulunarak , üyelerin ulusal ve global rekabet gücünü artırıcı çalışmalar yapar.
 18. Amaç ve faaliyetlerinin duyurulup yaygınlaştırılması yolunda, televizyon internet, gazete, dergi, kitap ve broşür gibi medya organlarından istifade eder. Faaliyetleri ile ilgili dergi, kitap, bülten, rapor v.s belgeler bastırıp yayınlayabilir, basılı kitapları dağıtabilir. Sektörü ile ilgili Fuarlara katılabilir.
 19. Halen mevcut olan ileride kurulacak, yerli ve yabancı,  özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek teşekkülleri, vakıf, dernek, birlik ve benzer kuruluşlar ile doğrudan doğruya veya kendisine bağlı olarak açabileceği kuruluşlar aracılığı ile işbirliğinde bulunur.
 20. Dernek, amacına uygun faaliyetlerle ilgili; gayrimenkul tasarruf eder, gayrimenkul üzerinde dernek leh ve aleyhine her türlü kira, sufa, ipotek gibi haklar iktisap terkin ve telkin edebilir.
 21. Toplumun bütün kesimlerindeki başarılı kişi, kurum ve kuruluşlara, yerel ve uluslar arası düzeyde yeni başarılara teşvik edici, ödüller verir.
 22. İşadamları yanı sıra, kültür, sanat ve sportif faaliyetleri ile sosyo-ekonomi hayatımıza ve evrensel barışa katkı sunan kişi, kurum ve kuruluşları buluşturucu fuarlar ve benzeri organizasyolar tertip eder.
 23. Eğitim ve öğretimi kalkınmanın temel unsuru kabul ederek, bu alanda eğitim kurumlarının kurulmasını teşvik ederi MEB müsadesi ile kurslar açar veya bizzat gerçekleştirir, her türlü burs verir, sosyo-ekonomik konularda her türlü araştırma yaptırır.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir. Bir ülkede emlakın yalnızca aracıdan alınıp satılması/kirayaverilmesi gereği o ülkede emlakçıların uzmanlığına ve  mesleğin güvenirliğine
İlişkin ortak yargılardan kaynaklanır.
Derneğimizin temel araçlarından biriside yasal çerçeve ile netlik kazandırılmış bir emlak sektöründe faaliyet gösterilmesini sağlamaktır.
Sektörde bilgi birikimi ve tecrübesi ile öne çıkan, yasa gereğince özel ve resmi pek çok kurum ve kuruluşun programlarında eğitmen olarak görev alan saygın isimlerden oluşacaktır.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmasıda gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğinin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kartları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatlarını şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içersinde yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma ,  üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sonra erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 1. Dernek tüzüğüne aykırı devranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını  altı ay içinde ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılın durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetim Kurulu,

 

Dernek Genel Kurulunun Kurtuluş Şekil, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup ; derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden  oluşur.
Genel kurul:

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içersinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir Aralık ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmasa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantısına çağırmakla görevlendirilir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantı hangi gün, saat, ve yerde yapılacağı da belirlenir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa , bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantıda yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazır listedeki isimlerinin karşısını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuları gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantısına katılabilirler ama oy kullanamazlar. Tüzel kişilerin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içersinde teslim etmekten sorumludur.
Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 8- Genel kurulda, aksine kararlar alınmışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oyalama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak onaylanır. Gizli olaylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusularının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanın belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluyla alınır. Şu kadarki tüzük değişikli ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluyla alınabilir.
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantısı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporların görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 8. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 9. Dernek yönetim ve denetim kurumlarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelere verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarının tespit edilmesi,
 10. Deneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 11. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 12. Derneğin uluslar arası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması,
 13. Derneğin vakıf kurması,
 14. Derneğin fesih edilmesi,
 15. Yönetim kurulunun diğer önerilerin incelenip karara bağlanması,
 16. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 17. Mevzuatta genel kurulca yapılması gereken diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10- Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üyede olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerinin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak veya gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe alt taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek,
 5. Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 6. Derneğin şubelerinin denetimini sağlamak,
 7. Gereği görülen yerlerde temsilcilik açılışını sağlamak,
 8. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 9. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 10. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 11. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 12. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 13. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkilerini kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu: derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12- Derneğin gelir kaynakları aşağıda yazılmıştır.

 1. Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10YTL, aylık olarak ta 10YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
 2. Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
 3. Gerçek veya tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 4. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 6. Yardım toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 7. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 8. Diğer gelirler,

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 13- Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirinin 2007 yılı için 500 Bin YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme  için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak  tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uygulanacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları da bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakların asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demir başların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıtlarının düşürülmesi ve bu deftere işlenir.
 5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.