Ticaret Odası Kaydı

E-mail Print PDF

T.T.K.'nun 42.ve Ticaret Sicili Tüzüğünün 13.maddesi gereği;

Her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren on beş gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret ünvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeye mecburdur.

Her tacir kullanacağı ticaret ünvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere tasdik ettirdikten sonra sicil memuruna tevdi etmeye mecburdur. Tacir hükmi şahıs ise ünvanla birlikte onun namına imzaya salahiyetli kimselerin imzaları da notere tasdik ettirilerek sicil memuruna verilir. Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunur.

Ticaret siciline kayıtlı tacir ve bu Kanuna göre sanayici sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişilerle şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerin bu Kanun gereğince mensup olacakları odalarına veya ajanlıklarına kaydolunmaya mecburdurlar.

Sermayesinin tamamı Devlete ve özel idarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait olan iktisadi müesseselerle bunların şubeleri, özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup, Devletin ve özel idarelerin veya belediyenin iştiraki bulunan tüzel kişiliğe haiz müesseseler veya bunların şubeleri ve fabrikaları bulundukları yerlerin odalarına kaydolunmaya mecburdurlar.

Kayıt İçin Gerekli Evraklar;

  • İki Adet İmza Beyannamesi
  • Vergi Levhası Fotokopisi
  • Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi
  • Tutulan Ticari Defterin Noter Tasdik Kısmın Fotokopisi
  • İkametgah İlmi Haberi (Resimli Muhtardan ve Noterden)
  • Nüfus Kağıdı Örneği (Resimli Muhtardan ve Noterden )
  • Taahhütname ( Oda Tarafından Verilen)
  • Odadan Verilen Matbu Dilekçe